Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Rechtsbescherming

 
 

Indienen Zienswijzen

Het is belangrijk om tijdig een goed gemotiveerde zienswijze in te dienen tegen plannen of voorgenomen besluiten waar u het niet mee eens bent. Doet u dit niet, dan verspeelt u meestal de mogelijkheid om in een latere fase tegen het besluit in beroep te gaan.


Bezwaar & Beroep

Binnen een termijn van zes weken kunt u bezwaar maken of beroep instellen tegen besluiten waarmee u het niet eens bent. Als er sprake is van een spoedeisende situatie, kunt u ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Hiermee kunt u voorkomen dat het besluit rechtskracht krijgt. Wij kunnen u helpen bij maken van bezwaar of het instellen van beroep. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van een verweerschrift als derden bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit waarvan u de begunstigde bent. 


Verzoek om Handhaving

Wanneer in uw omgeving de regels niet worden nageleefd en u daar overlast van ondervindt of benadeeld wordt, kunt u de overheid om handhaving verzoeken. De overheid zal in de regel binnen acht weken op uw verzoek moeten beslissen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en indienen van een goed gemotiveerd verzoek om handhaving


Conflictbemiddeling & Mediation

Wanneer u in conflict bent met de overheid kunnen wij hierin bemiddelen. Via bemiddeling of mediation kunnen langdurige en vaak dure juridische procedures mogelijk worden voorkomen.


Planschade

Planbesluiten kunnen uw mogelijkheden inperken. Als dat zo is, kan een planschadeverzoek ervoor zorgen dat u daarvoor gecompenseerd wordt. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Wanneer u het oneens bent met een (voorgenomen) besluit van de overheid, overlast ervaart of benadeeld wordt doordat mensen zich niet aan de regels houden, kunt u daartegen in het verweer komen. Dit kunt u doen door het indienen van een zienswijze, door bezwaar te maken of beroep aan te tekenen. Ook kunt u handhavingsverzoek indienen. Een effectieve rechtsbescherming vereist kennis en inzicht. Wij kunnen u helpen uw rechten te beschermen of veilig te stellen.

CONTACT

MILIEUREGELS

PARTICULIEREN