Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Milieuregels

 
 

Type A: geen vergunnings- of meldingsplicht

Belast uw bedrijf het milieu niet of weinig, dan hoeft u geen melding op grond van de Wet milieubeheer te doen of een omgevingsvergunning aan te vragen. Wel moet uw bedrijf voldoen aan de algemene regels van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen, schoolgebouwen en peuterspeelzalen.


Type B: melding milieubeheer

Wanneer uw bedrijf het milieu aanzienlijk belast, moet u de bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. Dit moet u doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Meldingsplichtige bedrijven moeten voldoen aan algemene regels uit het Activiteitenbesluit. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere metaal bewerkende bedrijven, tandheelkundige laboratoria, autoherstelbedrijven en bepaalde zeefdrukkerijen.


Type C: omgevingsvergunning

Bij een omvangrijke milieubelasting heeft uw bedrijf een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieu-inrichting wordt in de meeste gevallen afgegeven door uw gemeente of de provincie. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere landbouwbedrijven met propaan-tanks, bepaalde autodemontage bedrijven en bedrijven die van onder de IPPC-richtlijn (gericht op preventie en bestrijding van milieuverontreiniging bij intensieve veehouderijen en grote milieuvervuilende industriële bedrijven).


Onder welk type valt uw bedrijf?

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen onder welk type uw bedrijf valt en welke regels op uw bedrijf van toepassing zijn. Ook kunt u via deze module een melding in het kader van de Wet milieubeheer digitaal indienen bij de gemeente of de provincie. Als u het lastig vindt om de door de module gestelde vragen te beantwoorden, kunnen wij u hierbij helpen. Voor onze adviseurs is het beantwoorden van deze vragen gesneden koek.

 

Bedrijven moeten voldoen aan milieuregels op het gebied van bijv. geluid, lucht, bodem, afval en veiligheid.  De overheid ziet toe op de naleving van deze regels via het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van bedrijfsbezoeken. De frequentie van deze bezoeken wordt bepaald n.a.v. de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten. In de wet- en regelgeving worden bedrijven op basis daarvan in drie typen (A, B of C) ingedeeld.

ONDERNEMERS

CONTACT

PARTICULIEREN

AIM