Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Beleidsadvisering

 
 

Integraal handhavingsbeleid

Op grond van het omgevingsrecht moeten gemeenten een handhavingsbeleid vaststellen. Dit beleid moet aan een flink aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn niet vrijblijvend en zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Naast de inhoudelijke vereisten is ook de de interne en externe afstemming van het handhavingsbeleid en de verslaglegging verplicht gesteld. Veel gemeente beschikken nog over een verouderd beleid of hebben een beleid dat niet aan alle gestelde eisen voldoet. Wij kunnen u hierover adviseren of het beleid voor u opstellen.  


Milieubeleid
Via het milieubeleid geeft de overheid aan welke ambities en speerpunten men nastreeft m.b.t. het milieu. Vaak gaat het om het vaststellen en waarborgen van een goede balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving enerzijds en verstedelijking en het bieden van ruimtelijke mogelijkheden anderzijds. Begrippen als leefbaarheid en duurzaamheid nemen daarin een voorname plaats in. Ook wordt in dit beleid aangegeven wat het ambitieniveau is m.b.t. de milieuthema’s: bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, geur, afval, natuur en groen, etc. Ook over milieubeleid kunnen wij u adviseren of het beleid voor u opstellen.

Reclamebeleid

Veel gemeenten laten inkomsten liggen omdat er te weinig aandacht is voor buitenreclame. Vaak is onwetendheid of een gebrek aan capaciteit er de oorzaak van dat dit onderwerp niet wordt opgepakt. Dat is een gemiste kans, zeker in deze tijden van harde bezuiniging.

Onze adviseurs kunnen u adviseren over reclamebeleid. Ook kunnen wij dit beleid voor u opstellen en het beleid voor u uitvoeren. Indien u voor de laatste optie kiest, genereert u wel inkomsten, maar wordt uw organisatie niet extra belast.

Risicobeheersing, timemanagement en kostenbewaking. Het zijn onderwerpen die bij projectmanagement van groot belang zijn.

Wij adviseren en ondersteunen overheiden en bedrijven op dit vlak. Of het nu gaat om kleine of grote projecten, eenvoudige of complexe projecten. Onze adviseurs kennen de klappen van de zweep. Ze weten wat er wordt gevraagd, waar en in welke fasen zich problemen kunnen voordoen en hoe problemen te voorkomen of op te lossen.

PROJECTMANAGEMENT

CONTACT

OVERHEID